Regulamin sklepu

Rekuperacja.dospel.com

I. Postanowienia ogólne

II.Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z serwisu sklepu

V. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu.

VI. Dostawa zamówienia

VII. Ceny towarów i formy płatności

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Gwarancja

X. Odstąpienie od umowy

XI. Ochrona danych osobowych

XII. Sposoby rozstrzygania sporów

XIII. Postanowienia Końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Dospel sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w restrukturyzacji, KRS: 0000052747, NIP: 5732477394 za pośrednictwem sklepu internetowego https://rekuperacja.dospel.com/sklep/
  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient lub Odwiedzający, minimalnych wymagań technicznych w postaci komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

II. Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot – firmę kurierską, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów firmą kurierską.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Odwiedzający – każda osoba (podmiot) korzystający z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://rekuperacja.dospel.com/sklep/

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu  – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie https://rekuperacja.dospel.com/sklep/

Sprzedawca, Usługodawca – Dospel sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w restrukturyzacji, KRS: 0000052747, NIP: 5732477394, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Rodzaj i zakres usług

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego zawieranie umów sprzedaży Towarów, usług instalacji oraz rekuperacji Urządzeń oraz świadczenie usług w zakresie zakładania Konta Klienta i wysyłania prenumeraty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z serwisu sklepu

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Oznacza to, że Klient może złożyć zamówienie także bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 1. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie co najmniej danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Klient który dokonał rejestracji po zalogowaniu uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest złożone przez niego zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania na wskazany przez siebie adres e-mail aktualnych informacji o produktach ze sklepu i promocjach.
 3. Klient i Odwiedzający na mocy niniejszego regulaminu zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Odwiedzających oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celach związanych z zawarciem Umowy sprzedaży i realizacją Zamówienia,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta lub Odwiedzającego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Odwiedzającego treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient lub Odwiedzający:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
 • dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, na podstawie pkt. IV ust. 6 Regulaminu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

V. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu.

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary aktualnie dostępne. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów jest możliwe, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://rekuperacja.dospel.com/sklep/. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego
 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronach Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, posiadanych certyfikatach jakości, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, poprzez ich dodanie do koszyka, określając przy tym w szczególności ilość, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje wymagane dla danego Towaru. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Poprzez wybranie przycisku „Zamówienie” z logo przedstawiającym koszyk, Klient uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz innych wprowadzonych przez niego danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie Sklepu komunikatami oraz innymi informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po wybraniu sposobu i adresu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej towaru oraz łącznej ceny zamawianych towarów, kosztów dostawy, kwoty ewentualnego rabatu oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli koszty te występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, przewidywanego terminu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 7. Klient dokonuje złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży oznaczonego w treści Zamówienia Towaru, na warunkach oznaczonych w treści niniejszego Regulaminu.
 8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające numer zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 11. W przypadku wyboru zakupu instalacji bądź rekuperacji Urządzeń, Klient zostanie przekierowany do panelu umożliwiającego wskazanie szczegółów niezbędnych prac.

VI. Dostawa zamówienia. Instalacja

VII. Dostawa zamówienia. Instalacja.

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 2. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta państwa, sposobu Dostawy i sposobu płatności. Koszty dostawy zostały oznaczone na stronie Sklepu. Jednocześnie dostępne metody i koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na etapie składania Zamówienia w celu dokonania wyboru przez Klienta.
 3. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy w ciągu 14 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia (termin realizacji zamówienia jest wskazany na stronie produktu).
 4. Wraz ze złożonym Zamówieniem Klient ma możliwość skorzystać z oferowanej przez Sklep usługi montażu zamówionych urządzeń we wskazanym przez Klienta miejscu i w uzgodnionym z Klientem terminie. Dla każdego z towarów w ofercie Sklepu wskazana będzie cena przeprowadzenia montażu. Sklep może posłużyć się podmiotami trzecimi do przeprowadzenia prac montażowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość prac wykonanych przez podmioty trzecie. Gwarancja na jakość instalacji czy rekuperacji jest udzielana przez podmioty trzecie przeprowadzające w/w prace.

 5.  

VII. Ceny towarów i formy płatności.

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 3. Klient może skorzystać ze wszelkich dostępnych metod płatności wskazanych pod adresem: (tu wstawić link do części strony, na której wstawione będą obsługiwane metody płatności, np. PayU, BLIK, karta kredytowa itp) według własnego wyboru.
 4. Dla Klientów dostępna jest sprzedaż w systemie ratalnym.
 5. Sprzedaż w systemie ratalnym odbywa się w zgodzie z postanowieniem Regulaminu (tu wskazać Bank zapewniający obsługę rat) dostępnego na stronie internetowej: (tu wstawić link do regulaminu banku). Dostępność sprzedaży ratalnej zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta.
 6. Przelew elektroniczny oraz Płatność kartą realizuje na zlecenie Sklepu PayU SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayU SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayU.
 7. Dla niektórych towarów niektóre metody płatności i dostawy mogą być niedostępne. Stosowna informacja w tym zakresie będzie widniała na stronie danego produktu.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 3. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres siedziby ul. Katowicka 108, 40-063 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@com. W celu usprawnienia procedury reklamacji Towaru Klient powinien oznaczyć: rodzaj Towaru, datę zakupu lub nr zamówienia wraz ze wskazaniem opisu wady i rodzaju zgłaszanego roszczenia.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Katowicka 108, 40-063 Katowice.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 6. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia do Klienta i w tym terminie nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie.

 

IX. Gwarancja.

 1. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Gwarancji na przeprowadzone prace instalacyjne i rekuperacyjne ponoszą podmioty prowadzące w/w prace w ramach umowy ze Sklepem i na warunkach przez siebie wskazanych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w zakresie prac rekuperacyjnych.

X. Odstąpienie od umowy.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres dospel@dospel.com. Do zachowania 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta nie później niż w terminie 14 dni, przy czym w przypadku, gdy Sprzedawca nie zadeklarował odbioru Towaru od Klienta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar na swój koszt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju i wielkości Towaru, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

– w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi DOSPEL Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sprzedawca – Dospel sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w restrukturyzacji, KRS: 0000052747, REGON 151991019, NIP 5732477394. Adres korespondencyjny: ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, za pośrednictwem adresu e-mail: dospel@dcom lub pod numerem telefonu: 34 370 30 00.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO).
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta Klienta, zamówienie prenumeraty lub złożenie zamówienia na Towary na stronie internetowej Sprzedawcy wymaga podania Pani/Pana imienia, nazwiska, adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi Sprzedawca musi dysponować, aby Konto Klienta mogło zostać założone, a prenumerata/zamówienie przyjęte do realizacji. Może Pan/Pani podać Sprzedającemu również swój numer telefonu, aby mógł skontaktować się z Państwem telefonicznie.
 4. Zakładając Konto Klienta, zamawiając prenumeratę lub składając zamówienie na Towary za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Sprzedawcy takich jak m.in.: imię, nazwisko, adres mailowy, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda lub art. 6 ust. 1 b) RODO (tj. przetwarzanie danych w celu realizacji zawartej umowy). Nie istnieje obowiązek podania tych danych, ale w wypadku odmowy ich podania wykonanie usługi lub realizacja zamówienia będą niemożliwe.
 5. Przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie o tym Sprzedającego. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Konta Klienta, realizacji zamówienia na prenumeratę lub realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Jeżeli bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

XII. Sposoby rozstrzygania sporów

 1. Każdy spór związany z wykonaniem umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy rozwiązywany będzie w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument i wyrazi taką wolę, wszelkie spory związane z umową sprzedaży zawartą za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego lub przed sądem polubownym przy Inspekcji Handlowej.
 3. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej nie będzie możliwe, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sądy polskie, według prawa polskiego, a sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania tych sporów będzie sąd w Częstochowie

XIII. Postanowienia Końcowe

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z tym, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.
Updating…
 • No products in the cart.